Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: AND Fashion Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 6720 Szeged, Kárász utca 10.

Az adatkezelő e-mail címe: divatmogul.shop@gmail.com és info@divatmogul.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 62 487 491

Honlap: www.divatmogul.hu

 

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján történik az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli. Az áruszállításhoz kapcsolódóan adatfeldolgozó igénybevétele történik (lásd alább).

 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Az Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Továbbá az Ügyfél a jelen tájékoztatót rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje és azokat adattovábbítás céljából meghatározott harmadik személy (MailChimp) számára továbbítsa, valamint hozzáférhetővé tegye.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről a felületen. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat közvetlenül a Szolgáltató felületén, melyhez a linket az üzenetben is megtalálja.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat:

-       Név, e-mail cím:

Adatkezelés célja: Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele.

 

-       A feliratkozás időpontja:

Adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.

 

-       A feliratkozáskori IP cím:

Adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtása.

Jogalap: Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

12. Tájékoztatjuk, hogy

13. Tájékoztatjuk, hogy a hírleveleinket a Mailchimp.com levelező rendszerrel kezeljük. A Mailchimp adatvédelmi irányelveit a következő linken tudja tanulmányozni: https://mailchimp.com/legal/privacy/

14. Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos bármilyen jellegű KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ KUPON, a regisztrációtól/kedvezményre jogosító kuponkód kiküldésétől számított maximum 3 (azaz három) hónapon belül érvényesíthető (az Adatkezelő eltérő időkeretet is megszabhat az adott kampány során) akár a webshopon, akár az üzletben történő vásárlás során, egyszeri alkalommal.

 

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő nem folytat személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos tevékenységet.

 

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjánakmegfelelően az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni).

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét (illetve számlázási címét, amennyiben eltér a lakcímtől), telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, valamint a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

A regisztráció során megadott adatok módosítása ill. törlése:

A regisztráció során megadott adatok módosítására a webáruház felületén van lehetősége. Felhasználónevével és jelszavával történő belépése után a Profilom menüpontra kattintva elérhető a Módosítás menüpont.  A regisztráció során megadott adatok  törlését az „Elérhetőségeink” menüpontban (https://www.divatmogul.hu/cimunk) megtalálható elérhetőségeken jelezheti ügyintézőnk részére.

 

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésének megfelelően nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatás nyújtását törvény kizárja.

 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A webáruház üzemeltetésével összefüggő személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Webkey Kft.

Az adatfeldolgozó székhely: 6727 Szeged, Gábor Áron u. 70/b

Az adatfeldolgozó e-mail címe:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok (Név, cím, e-mail cím, telefonszám) tárolását végzi. Az adatok tárolásának időtartama ua. mint az Adatkezelő esetében.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 29 886 670

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

-          a tájékoztatáshoz való jog,

-          az adatok helyesbítéséhez való jog,

-          az adatok törléséhez való jog,

-          az adatok zárolásához való jog,

-          a tiltakozás joga.

Az Infotv. 14. § a) pontja szerint Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Infotv. 15. § (4) bekezdése alapján az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Infotv. 14. § b) pontja szerint Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 25 napon belül eleget tesz.

Az Infotv. 14. § c) pontja szerint Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 25 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdése szerint az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Az Infotv. 14. § c) pontja szerint Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Infotv. 21. § (1) bekezdése szerint Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

-          ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

-          ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül –  közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

-          törvényben meghatározott egyéb esetben

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlapnak a módosítás hatálybalépését követő használatával Ön elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

A weboldalon cookie-kat használunk, a jobb felhasználói élményért.